Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Kinderwijz (Kinderwijz is een onderdeel van 248media uitgeverij)
1 Abonnement Kinderwijz
2 Adverteren in Kinderwijz
3 Themadagen Kinderwijz
4 Algemene voorwaarden en privacybeleid

1 Abonnement Kinderwijz
1.1 Abonnement
Vanaf 1 januari 2013 zijn de prijzen verhoogd.
U betaald € 38,00 voor 5 nummers inclusief btw en inclusief verzendkosten en voor een los nummer € 8,50 inclusief btw en exclusief verzendkosten.
Voor studenten van BGL, Nederlandse Academie voor Psychotherapie, Radboud Universiteit Nijmegen en Inholland geldt tot en met 31 december 2012 een speciaal actie. De korting is geldig voor het eerste jaar van het abonnement. Ze is te verkrijgen middels de kortingscode die bij de bestelling ingevoerd moet worden. Eenmaal besteld en de kortingscode niet gebruikt? Dan is het niet mogelijk om deze korting met terugwerkende kracht te ontvangen.

Het abonnement geldt tot wederopzegging. 248media neemt de persoonsgegevens, zoals naam, adres en telefoonnummer, op in een apart bestand. Deze gegevens worden gebruikt voor de administratie van 248media. Daarnaast kan 248media deze gegevens gebruiken om abonnees op de hoogte te houden van interessante informatie en/of aanbiedingen van 248media. Indien men hiertegen bezwaar heeft, kan men dat per e-mail doorgeven aan info@248media.nl.
Het abonnementsgeld dient per vooruitbetaling te worden voldaan. Een abonnement gaat in met het eerstvolgende nummer. Losse nummers kunnen via de site besteld worden.

1.2 Beëindiging
Binnen de eerste abonnementstermijn kan het abonnement alleen tegen het einde van de overeengekomen abonnementstermijn worden beëindigd, waarbij de abonnee uiterlijk een maand voor het verschijnen van het eerste nummer van de nieuwe abonnementstermijn 248media via email over deze opzegging moet berichten. Bij automatische verlenging wordt het abonnement omgezet in een abonnement voor onbepaalde tijd. Opzegging van het abonnement na automatische verlenging kan met inachtneming van een opzegtermijn van een maand. Beëindigen van het abonnement dient per e-mail te geschieden bij info@248media.nl. Men ontvangt altijd een bevestiging van de afmelding. Ontvangt men binnen 5 werkdagen geen reactie, dan is het aan te bevelen de mail nogmaals te verzenden.
1.3 Adreswijziging
Een adreswijziging gelieve men minimaal 3 weken voor ingaan van die wijziging op te geven bij 248media.
1.4 Prijswijzigingen zijn voorbehouden. Voor abonnementen in andere landen dan Nederland worden prijzen en condities op aanvraag verstrekt door 248media.
1.5 Staking Kinderwijz
248media behoudt zich het recht voor om de uitgave van het magazine Kinderwijz op ieder moment te staken. 248media is niet verplicht de betaalde nummers te leveren, maar biedt wel een gedeeltelijke restitutie van het vooruitbetaalde abonnementsgeld.
1.6 Betaling van het abonnementsgeld dient voorafgaand aan elke abonnementsperiode te geschieden.
1.7 Bij niet tijdige betaling zullen herinneringskosten in rekening worden gebracht. Indien de betaling van het abonnement na de eerste herinnering niet ontvangen is, is 248media uitgeverij gerechtigd het abonnement eenzijdig en met onmiddellijke ingang te staken en/of te beëindigen alsmede eventuele schadevergoeding en achterstallige betalingen te vorderen. 248media verstuurt twee betalingsherinneringen. Indien deze niet worden voldaan heeft 248media het recht de vordering over te dragen aan een incasso bureau. De kosten hiervan zullen in rekening worden gebracht aan de abonnee.
1.8 Een wijziging van de abonnementsprijs wordt uiterlijk vier weken voordat deze van kracht wordt in het magazine Kinderwijz en op de website gepubliceerd.

2 Adverteren in Kinderwijz
2.1 Annuleren
De adverteerder ontvangt een opdrachtbevestiging van 248media. Hierin staat de aanleverdatum. Kosteloos annuleren kan tot 14 dagen voor de sluitingsdatum. Binnen 14 dagen wordt 100% van de plaatsingskosten in rekening gebracht.

3 Event Kinderwijz
3.1 Voorwaarden
De kosten van een entreebewijs bedragen € 95,50 inclusief 21% btw en inclusief lunch, koffie en thee. Annuleren is mogelijk tot 2 weken voor aanvang van het event. De annuleringskosten bedragen 25% van het deelnamebedrag. Annuleert men binnen 2 weken voor aanvang van het event, dan betaalt men het gehele deelnamebedrag. Het toegangsbewijs is overdraagbaar door de deelnemer. Men dient dit wel kenbaar te maken via info@248media.nl.
3.2 Overmacht
In geval van overmacht, waaronder mede begrepen ziekte en/of afzegging van een spreker, zal 248media alles doen wat in haar vermogen ligt om in eerste instantie voor een vervangende spreker te zorgen. Het inschrijfgeld zal dan niet gerestitueerd worden. Indien het evenement volledig wordt geannuleerd, is 248media verplicht aan de klant de vergoeding te restitueren welke vermeld staat op de bevestiging (toegangsbewijs). Restitutie vindt uiterlijk binnen zes weken na de geannuleerde datum plaats. Servicekosten of overige schade zullen niet worden vergoed.
3.3 Aansprakelijkheid
Deelnemen aan een evenement, in welke vorm dan ook, geschiedt altijd op eigen risico. 248media is nimmer aansprakelijk voor tijdens een evenement opgelopen lichamelijk dan wel geestelijk letsel, in welke vorm dan ook. Eenieder die meedoet aan een evenement of zich al dan niet met toestemming van 248media binnen het evenemententraject bevindt, wordt geacht kennisgenomen te hebben van en in te stemmen met deze voorwaarden. 248media is eveneens niet aansprakelijk in geval van verlies, diefstal of beschadiging van geldstukken, kleding, sieraden, waardedocumenten of andere zaken van waarde.

4 Algemene voorwaarden en privacybeleid
4.1 Toepassing
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarbij 248media als leverancier van producten en diensten optreedt.
4.2 Overeenkomst
De koopovereenkomst tussen 248media en koper is tot stand gekomen op het moment dat de orderbevestiging per e-mail is verstuurd naar de klant.
4.3 Toepasselijk recht
Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen van welke aard ook verband houdend met/voortvloeiend uit door 248media aangegane overeenkomsten en door verrichte leveringen worden berecht door de bevoegde rechter in Nederland.
4.4 Pricacybeleid
248media bewaart personalia, e-mailadres en adresgegevens verworven uit aanmelding nieuwsbrief, webshop, website, event en uit diensten. Deze informatie wordt gebruikt voor de verwerking van de bestelling van de klant en het beantwoorden van vragen van de klant. De informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden. Men ontvangt als klant een nieuwsbrief, maar kan toezending ervan direct stopzetten. Op verzoek verleent 248media aan bezoekers van de site toegang tot alle informatie die 248media van hen bijhoudt.
4.5 Voorbehoud
De website van 248media is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Er wordt uiterste zorg besteed aan een zo compleet, correct, actueel en toegankelijk mogelijk aanbod van informatie. 248media is echter niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de op deze website aangeboden informatie. Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend.
4.6 Auteursrechten
De auteursrechten op alle op de website getoonde teksten en afbeeldingen berusten bij 248media dan wel bij de maker van de betreffende tekst of afbeelding. Het overnemen van deze teksten en/of afbeeldingen is in strijd met het auteursrecht zoals beschreven in de auteurswet uit 1912. Daar waar 248media met het gebruik van een tekst dan wel afbeelding inbreuk maakt op het auteursrecht van een derde, is dit onbedoeld. De vermeende rechthebbende wordt in dat geval verzocht contact met 248media op te nemen.
4.7 Geschillen en toepasselijk recht
Alle geschillen over de totstandkoming, de uitleg of de uitvoering van een overeenkomst met 248media worden bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam. Indien dit een andere dan de wettelijk bevoegde rechter is, geeft 248media de opdrachtgever/afnemer/abonnee een termijn van een maand nadat 248media zich schriftelijk op dit beding heeft beroepen, om schriftelijk voor beslechting van het geschil door de wettelijk bevoegde rechter te kiezen.

Op de overeenkomst, de uitleg en de uitvoering daarvan is Nederlands recht van toepassing. De wederpartij vrijwaart 248media tegen alle aanspraken van derden in verband met deze overeenkomst. De vrijwaring heeft mede betrekking op alle schade en kosten die 248media in verband met zulk een aanspraak lijdt of maakt.

248media uitgeverij te Steenwijk
ING-bank: 3961366
Kamer van Koophandel te Zwolle: 08168938
BTW-nummer: NL181889985B01


248media logo

Kinderwijz is een onderdeel van 248media uitgeverij