Wijze Ouders® en HS Kids

Ondersteuning voor hoogsensitieve kinderen en hun ouders

In 2009 werd stichting Wijze Moeders opgericht. De stichting heeft zich ten doel gesteld om mee te helpen een veilige ruimte te creëren voor hoogsensitieve en prikkelgevoelige kinderen tot 18 jaar. Thuis, op school en binnen de kinderopvang en buitenschoolse opvang. Vanuit dit initiatief ontwikkelde zich het platform Wijze Ouders, dat sinds 2012 actief is. Op www.wijzeouders.nl is informatie te vinden over de activiteiten van het platform.

HSK-ster-blauw

Hoogsensitiviteit
Twintig procent van de kinderen geeft blijk van een sensitieve beleving van de wereld waarin ze leven. Deze kinderen zijn net als volwassenen die zichzelf herkennen in hoogsensitiviteit, sensitiever dan veel anderen: ze reageren vanuit hun gevoel op de gebeurtenissen. Ze zijn zeer gevoelig voor geuren, kleuren, beelden en sfeer, en sensaties in hun lichaam nemen ze versterkt waar. Hun zintuigen staan altijd op ‘scherp’. Bij de verwerking van indrukken spelen zintuigen, zenuwstelsel, brein en lichaam nauw samen. Hoogsensitieve kinderen hebben een zenuwstelsel dat gemakkelijk overvoerd raakt. Zij ervaren de wereld met hun hele lichaam. De kans op stress is dan ook groot. Ook schrikken deze kinderen vaker dan anderen, van een harde stem, een plotseling geluid of een onverwachte gebeurtenis.

Highly Sensitive Kids (HS Kids)
Kevin is 8 jaar en vindt vaak dat zijn kleren te strak zitten of kriebelen. Hij kan zich daardoor moeilijk concentreren. Josefien van vijf schrikt van harde geluiden en doet er alles aan om niet steeds te schrikken. Het gevoel in haar lichaam maakt haar in de war. Dirk heeft steevast woedeaanvallen als hij uit school komt. En dat terwijl hij juist een erg hulpvaardig kind is en altijd op anderen let. Koosje gaat in de klas zo op in wat ze meemaakt, in alles wat ze ziet, hoort en ruikt, dat ze het erg moeilijk vindt om haar werkjes te doen. Daarentegen begint Tim juist wanneer het stil wordt in de klas te bewegen en te praten. En net als Martijn kan hij erg nadenken over onrecht dat hij meemaakt. Als een vriendje wordt gepest op het schoolplein bijvoorbeeld. Peter is 12 jaar, heeft net de overgang naar de middelbare school meegemaakt en kan zich slecht concentreren in de klas.

Soms vraagt de leerkracht zich af of Kevin, Josefien, Dirk, Koosje en Peter misschien ADHD, ADD of een andere stoornis hebben. Samen met de ouders zoeken ze naar oplossingen.
Steeds vaker ook zoeken ouders zelf naar goede ondersteuning. Omdat in de reguliere hulpverlening en het onderwijs de hoogsensitieve kinderen nog niet altijd worden herkend en erkend wat betreft hun kwaliteiten, hebben we ons platform opgericht. Consulenten van het platform geven cursussen.

Platform Wijze Ouders
Sylvia van Zoeren van Praktijk Wijze Ouders ontwikkelde door de jaren heen de methodiek Wijze Ouders en HS Kids, en vanuit deze methodiek ontstonden cursussen voor kinderen van 5 tot 18 jaar. Voor kleuters en basisschoolleerlingen de Ik ben Oké!-cursus, voor pubers de Power Pubercursus en voor ouders de Wijze Oudercursus.

Alle deelnemers van het platform Wijze Ouders op onze website www.wijzeouders.nl volgden een basistraining om met hoogsensitieve kinderen en hun ouders te kunnen werken en ontvingen een certficaat namens de stichting.
Informatie over onder andere hoogsensitiviteit, stress, zintuiglijke waarneming, emotieregulering, intuïtief waarnemen, communicatie met sensitieve kinderen en beelddenken vormt de basis van deze training. Daarnaast leerden de deelnemers de kindercursus(sen) te geven. Zij legden tevens een Verklaring Onbesproken Gedrag over. Het platform bestaat uit therapeuten, coaches, psychologen, (ortho)pedagogen, intern begeleiders, leerkrachten, remedial teachers en ouders.

Lesbrieven
Omdat ook in het basisonderwijs behoefte is aan meer informatie over het begrip hoogsensitiviteit, zijn lesbrieven rondom de methodiek ontwikkeld. Een team trainers biedt de lesbrieftraining aan in de eigen praktijk. De lesbrieven zijn gebaseerd op de Ik ben Oké!-cursus. Kijk op www.wijzeleerkracht.nl.

Over de cursussen Ik ben Oké! en Power Pubers
Onze cursussen vallen onder de noemer sociaal-emotionele ondersteuning.
Er worden beproefde methodes benut, zoals de Rationeel-Emotieve Training, waardoor de ouders en de kinderen leren dat een gedachte bepalend kan zijn voor een gevoel. Daarnaast zijn diverse werkvormen en protocollen ontwikkeld.
Zo leren deelnemers stress herkennen door middel van de werkvorm ‘Stressladder’. Ze leren schrik en andere sensaties in hun lichaam te hanteren. Ze leren meer over hun eigen persoonlijke ruimte, de uitstraling van anderen en over sfeer (het is immers kenmerkend voor hoogsensitieve personen dat ze daar gevoelig voor zijn). Ze leren hun hoofd leeg te maken door de werkvorm ‘De Zintuigenboom’. Tevens leren ze hun aandacht te richten. De leerprestaties kunnen verbeteren en het kind kan zich lekkerder in zijn vel voelen. De ouder voelt zich sterker en meer ontspannen.
Het resultaat van de cursussen voor de kinderen is dat ze beter kunnen benoemen wat ze beleven. Dit voorkomt stress. Dit alles is de reden dat ze zich prettiger kunnen voelen, ook in de groep. Ze leren immers benoemen wat ze waarnemen, checken of het klopt wat ze erover denken, en zich ontspannen als ze merken dat ze stress voelen.
Onderdeel van de gebruikte methodiek is dat niet alleen de kinderen een cursus volgen, ook de ouders komen naar de consulent om te leren. Deze vorm van psycho-educatie is belangrijk, omdat de kinderen immers een meer specifieke begeleiding – toegespitst op hun sensitief ervaren – nodig hebben.

De kwaliteiten van hoogsensitieve personen zijn het uitgangspunt in onze methodiek
Hoogsensitieve volwassenen en kinderen hebben veel aan de wereld te geven:
– Verbinding en harmonie
– Tolerantie
– Creatieve oplossingen
– Totaaloverzicht
– Empathie
– Grote betrokkenheid bij wereldgebeurtenissen
– Vriendelijkheid
– Natuurgerichtheid
– Hulpvaardigheid
– Rechtvaardigheid
– Sensitiviteit

De methodiek Wijze Ouders en HS Kids gaat uit van versterking van het IK-besef bij het kind en van het versterken van de ouder door de typisch sensitieve kwaliteiten van zichzelf en hun kind als waardevol te leren kennen.
Om je gaandeweg bewuster te worden van jezelf, is het volgens ons belangrijk dat je als persoon verschillende aspecten mag ontwikkelen:
1. Goed lichaamsbewustzijn
2. Positief en helder denken (van O jee naar Oké!)
3. Stress kunnen herkennen en positief kunnen beïnvloeden
4. De eigen grenzen leren kennen
5. De eigen kwaliteiten leren kennen
6. Handige (oké!-)oplossingen kunnen verzinnen
7. Emoties en schrik leren herkennen en reguleren
8. Weten hoe je de wereld beleeft: met de zintuigen
9. Het kunnen richten van de aandacht
10. Benoemen van ervaringen en checken of het klopt wat je erover denkt

Al deze aspecten vormen samen de methodiek Wijze Ouders en HS Kids en komen aan de orde in onze cursussen. Voor de ouders komt daar het aspect communicatie bij: je goed afstemmen op het kind, helder en duidelijk communiceren en een congruente houding aannemen.
Elaine Aron, founding mother van het begrip Highly Sensitivity, schreef over haar eigen onderzoeken in verband met hoogsensitiviteit in diverse boeken, die vanaf de jaren negentig zijn verschenen. Haar bevindingen zijn voor de methodiek Wijze Ouders een factor van belang geweest.

Casussen
Kevin was acht toen hij naar de Ik ben Oké!-bijeenkomsten kwam. Hij leerde het gevoel in zijn lichaam te benoemen met behulp van de begrippen ‘O jee’ en ‘Oké!’. Steeds als hij zich ‘O jee’ voelde, verzon hij een handige oplossing. Bijvoorbeeld zich ontspannen, een Oké!-gedachte verzinnen of om hulp vragen. Door te werken met het aandachtsmodel dat wordt gebruikt in de methodiek (‘Waar ben je met je aandacht?’), ontdekte hij hoe hij zijn aandacht beter kon richten en leered hij minder afgeleid te zijn door wat hij voelde. Al na drie bijeenkomsten zagen zijn ouders en de leerkracht positieve veranderingen. Zij hadden meegedaan met de cursus door de map die we altijd meegeven aan de kinderen, thuis en in de klas te gebruiken en te lezen wat de middelen waren die Kevin kreeg aangereikt. Het aardige was dat de leerkracht een aantal aspecten van de methodiek ging toepassen in de klas. Zo maakte ze dankbaar gebruik van het aandachtsmodel, hing de bijbehorende poster op en leerde de kinderen van haar klas zich beter te concentreren. Josefien was vijf toen ze de cursus voor kleuters deed. Zij schrok erg vaak en had ter compensatie vermijdend gedrag ontwikkeld. Ze leerde schrik te herkennen en te erkennen. Alle ontspanningstrucjes en fysieke oefeningen in de cursus hielpen haar vervolgens met de schriksensatie om te gaan, maar het was vooral de ademhalingstechniek die haar hielp. Al na de intake, waarin ze deze techniek leerde, voelde zij zich beter. Haar ouders hielden zich aan het schrikprotocol: steeds als ze merkten dat Josefien schrok, erkenden ze dit en hielpen ze haar de schrik weer te laten verdwijnen. Bovendien zorgden zij er gedurende deze periode voor dat ze duidelijk en helder communiceerden, zodat Josefien wist wat ze moest doen of eventueel kon verwachten. Josefien leerde op deze manier met onverwachte gebeurtenissen om te gaan. Want geen dag verloopt precies zoals jij je hem had voorgesteld. Peter ten slotte volgde de Power Pubercursus. Hij leerde omgaan met de grote verandering van basisschool naar vervolgonderwijs, kreeg informatie over de puberteit, leerde te plannen en te ordenen en zijn lichaam te kalmeren. De ‘Stressladder’ hielp hem om stress te herkennen en onder de knie te krijgen. Omdat hij sfeergevoelig is, leerde hij de sfeer om zich heen te benoemen. Voor hem was het tevens belangrijk om bevestigd te krijgen dat je aanpassen aan de groep weliswaar belangrijk is in deze tijd van je leven, maar dat je je eigen grenzen mag aangeven en je eigen route mag volgen. Zijn ouders mochten hem niet helpen bij het oefenen, dat vond hij niet ‘cool’. Zij kwamen vier keer voor een eigen les en kregen tips en tools mee over hoogsensitiviteit, communicatie, stress, ordenen en plannen en emotieregulering. Na afloop was iedereen tevreden met het resultaat.

De hoogsensitieve kinderen mogen worden wie ze zijn. Op hun eigen wijze, in hun eigen tempo. We willen deze kinderen positieve bevestiging bieden en hen meehelpen hun plek in de wereld te vinden.

Sylvia van Zoeren, namens het platform Wijze Ouders
072-5647353
www.wijzeouders.nl
wijzeouders@hotmail.com

Wijze ouders blauw